วารสารราชานุกูลปีที่ 31

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 59)

วารสารราชานุกูล ฉบับที่ 2 ปีที่ 31 มิถุนายน-ธันวาคม 2559 มีบทความนิพนธ์ต้นฉบับที่ได้ข้อค้นพบใหม่น่าสนใจ ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ 2 เรื่องโดยเรื่องแรก ความชุกของโรคจิตเวชในเยาวชนที่มีสติปัญญาคาบเส้นในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ช่วยสะท้อนความต้องการบริการบำ บัดรักษาที่ชัดเจนในเยาวชนที่มีสติปัญญาคาบเส้น เพื่อให้รัฐเตรียมการดูแลอย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมตัวในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

ค้นหาวารสาร