เกี่ยวกับวารสาร

วารสารราชานุกูล
          เป็นของสถาบันราชานุกูล ออกปีละ 2 ฉบับในเดือน มิถุนายน และธันวาคม  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว พัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และนำเสนอข่าวสารด้านพัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่น่าสนใจ
          ข้อคิดเห็นและความเห็นต่างๆ เป็นของผู้นิพนธ์ มิใช่ของกองบรรณาธิการหรือของสถาบันราชานุกูล
          ผู้อ่านสามารถนำข้อความ ข้อมูลจากวารสารไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ เช่น เพื่อการสอน การอ้างอิง การจะนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น เช่น เพื่อการค้า จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการก่อน

การบอกรับ
          ค่าสมาชิกภายในประเทศรายปี 300 บาท ราย 3 ปี 900 บาท ขายปลีกฉบับละ 200 บาท

การติดต่อ
         ผู้ประสงค์จะติดต่อกับบรรณาธิการ หรือต้องการส่งบทความเพื่อลงพิมพ์วารสารราชานุกูลโปรดส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสารราชานุกูล 4737 สถาบันราชานุกูล ถ. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 - 2248 - 8922 โทรสาร. 0 - 2248 - 2944 หรือ journal.raja2014@gmail.com

 

ค้นหาวารสาร