กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
พลเอกวันชัย  เรืองตระกูล          ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
มธุรดา  สุวรรณโพธิ์                   ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล   

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โสภณ  คำจันทร์                        กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

บรรณาธิการ
ศุภรัตน์  เอกอัศวิน                     สถาบันราชานุกูล

รองบรรณาธิการ
จันทร์อาภา  สุขทัพภ์                 สถาบันราชานุกูล
ศุภรพรรณ  ศรีหิรัญรัศมี              สถาบันราชานุกูล

กองบรรณาธิการวิชาการ
นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช             โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์
จอมสุรางค์  โพธิสัตย์                โรงพยาบาลศรีธัญญา
บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปราณี  ชาญณรงค์                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แดนเนาวรัตน์  จามรจันทร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายพิณ  ประเสริฐสุขดี              มหาวิทยาลัยมหิดล
นิตยา  เกษมโกสินทร์                มหาวิทยาลัยมหิดล
พรจิต  จิตรถเวช                       มหาวิทยาลัยมหิดล
ธัญญลักษณ์  แก้วเมือง             สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
เอื้ออนุช  ถนอมวงษ์                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์ชนก  โยธินชัชวาล           สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
พัชรินทร์  อรุณเมือง                 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ปวีร์ลดา  คุ้มญาติ                     โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์
ชดาพิมพ์  เผ่าสวัสดิ์                 สถาบันราชานุกูล
เปรมวดี  เด่นศิริอักษร               สถาบันราชานุกูล
วนิดา  ชนินทยุทธวงศ์               สถาบันราชานุกูล
เดือนฉาย  แสงรัตนายนต์          สถาบันราชานุกูล
ประเสริฐ  จุฑา                          สถาบันราชานุกูล
ภัตติมา  บุรพลกุล                     สถาบันราชานุกูล
จินตนา  มงคลพิทักษ์สุข           สถาบันราชานุกูล
จีรภา  จรัสวณิชพงษ์                 สถาบันราชานุกูล
ผกาวรรณ  สุทธิวงศ์                  สถาบันราชานุกูล

กองบรรณาธิการด้านการจัดการ
ชุติวรรณ          แก้วไสย

 

ค้นหาวารสาร