วารสารราชานุกูลปีที่ 32

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 60)

วารสารราชานุกูลฉบับนี้นำเสนอผลงานนิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นการพัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อช่วยเหลือทั้งเด็กและผู้ใหญจำนวน 4 เรื่องได้แก่โปรแกรมบำบัดภาษาและความสนใจในเด็กออทิสติกที่มีหุ่นยนตร์เป็นผู้ร่วมรักษา โปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อช่องปากในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และโปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่องในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า

ค้นหาวารสาร