วารสารราชานุกูลปีที่ 32

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 60)

วารสารฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจซึ่งเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ3เรื่องโดยเรื่องแรกความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นนั้นได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปีพ.ศ.2556มาใช้ประโยชน์ส่วนเรื่องที่สองเป็นการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและซนอยู่ไม่นิ่งสำหรับแพทย์ในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง

ค้นหาวารสาร