วารสารราชานุกูลปีที่ 30

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 58)

วารสารราชานุกูลฉบับที่2ปีที่30กรกฎาคม–ธันวาคม2558เนื้อหาวิชาการหลากหลายเริ่มจากเรื่องแบบสังเกตพฤติกรรมสำ หรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ภาวะบกพร่องของทักษะการเรียน โรคสมาธิสั้นและกลุ่มอาการออทิซึม เป็นการสร้างแบบคัดกรอง 4 โรคที่ใช้ง่าย

ค้นหาวารสาร