วารสารราชานุกูลปีที่ 28

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 56)

วารสารราชานุกูลฉบับบนี้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในประเด็นระดับสติปัญญากับผลการเรียนของนักเรียนไทยปี 2554 ผลการใช้สมุดสื่อสารแบบพกพาฯ ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ใช้บ่อยในเด็กประเภทนี้ และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่พบบ่อยคือ การปรับพฤติกรรมฯ และบทฟื้นวิชา 9P deletion ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พบในสถาบันราชานุกูล

ค้นหาวารสาร