เกี่ยวกับวารสาร

วารสารราชานุกูล
          เป็นของสถาบันราชานุกูล ออกปีละ 2 ฉบับในเดือน มิถุนายน และธันวาคม  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว พัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และนำเสนอข่าวสารด้านพัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่น่าสนใจ
          ข้อคิดเห็นและความเห็นต่างๆ เป็นของผู้นิพนธ์ มิใช่ของกองบรรณาธิการหรือของสถาบันราชานุกูล
          ผู้อ่านสามารถนำข้อความ ข้อมูลจากวารสารไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ เช่น เพื่อการสอน การอ้างอิง การจะนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น เช่น เพื่อการค้า จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการก่อน

การบอกรับ
          ค่าสมาชิกภายในประเทศรายปี 300 บาท ราย 3 ปี 900 บาท ขายปลีกฉบับละ 200 บาท

การติดต่อ
         ผู้ประสงค์จะติดต่อกับบรรณาธิการ หรือต้องการส่งบทความเพื่อลงพิมพ์วารสารราชานุกูลโปรดส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสารราชานุกูล 4737 สถาบันราชานุกูล ถ. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 - 2248 - 8922 โทรสาร. 0 - 2248 - 2944 หรือ journal.raja2014@gmail.com

 

ค้นหาวารสาร
Anal Porn Milf Sex Videos Anal Pornofilme Teen Anal Sex 18 Year Old African Prostitute Xnxx Porn Xxx Sex Porn hotporn deutsch porno et6 deutsch pornos pornos porno porn videos xxx porn Misha Cross HD Porn